Ubytovací řád

I.

Ubytovací zařízení – ubytovna ubytuje občana, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží občan
příslušnému pracovníkovi ubytovny svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.

II.

Host užívá pokoje po dobu, kterou sjednal s ubytovnou.

III.

Na základě objednaného ubytování, ubytuje občana nejpozději do 23.00 hod. Do této doby
také pokoj pro občana rezervuje, pokud nebylo dohodnuto jinak.

IV.

Není – li ubytovací doba sjednána, odhlásí občan pobyt nejpozději do 11.00 hod. posledního dne
ubytování a do této hodiny také pokoj uvolní. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovna
vyúčtovat pobyt i za následující den.

V.

Občan, který se ubytuje před 10.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování i za celou předcházející noc.

VI.

V době od 22.00 hod. do 6.00 je každý občan povinen v ubytovně dodržovat noční klid.

VII.

Pokud ubytovaný host požádá o prodloužení ubytování a ubytovna mu může vyhovět, ubytovna má právo
nabídnout mu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl dosud ubytován.

VIII.

Psi, kočky a jiná domácí zvířata mohou být v ubytovně umístěna jen se souhlasem zástupce ubytovny
a pouze za předpokladu, že majitel zvířete prokáže nezávadnost jeho zdravotního stavu.

IX.

Užívání ubytovny je povoleno pouze osobám, které nejsou postižené infekční chorobou.

X.

V případě onemocnění nebo zranění ubytovaného občana ubytovna zajistí lékařskou pomoc nebo převoz
do nemocnice.

XI.

V pokojích nebo jiných společenských prostorách ubytovny je zakázáno přemísťovat nábytek, provádět
opravy nebo jinak zasahovat do elektrické sítě a ostatních instalací.

XII.

V celém objektu ubytovny a zvlášť v pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče
s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně ubytovaných občanů /např. holicí strojky, depilátory, atd./

XIII.

Při odchodu z pokoje je každý host povinen uzavřít okna, zkontrolovat popř. uzavřít vodovodní uzávěry
a pokoj řádně uzamknout. Při opuštění ubytovny odevzdá klíč v recepci.

XIV.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji nebo
v jiných společenských prostorách ubytovny.

XV.

Za škody způsobené na majetku ubytovny odpovídá v plné výši občan ve smyslu občanského zákoníku
a dalších souvisejících předpisů.

XVI.

Ubytovna poskytuje ubytovaným občanům služby v rozsahu stanoveném pro kategorii „ ubytovna“,
podle všeobecných podmínek vydaných okresním živnostenským úřadem pro provozování
koncesované živnosti „ubytovací služby“.

XVII.

Pro občany, kteří jsou ubytování na základě předem potvrzené objednávky, penzion účtuje cenu pokoje
v souladu s objednávkou i v tom případě, že byl občan ubytován ve větším pokoji.

XVIII.

Případné stížnosti, reklamace nebo jiné připomínky k činnosti penzionu přijímá vedoucí penzionu nebo jiný vedoucím pověřený pracovník.

XIX.

Za ubytování a další poskytnuté služby je každý zákazník povinen zaplatit cenu v souladu s platným
ceníkem penzionu zpravidla při ukončení pobytu, nejdéle však po jednotýdenním pobytu.
Účet je splatný při předložení.

XX.

Každý zákazník, který využívá nebo chce využít služby ubytovny, je povinen dodržovat všechna
ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

 

V Bohumíně, dne 1. listopadu 2011

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.